« Tillbaka till IR Nyheter

ANDRA KVARTALET 2013

 • Omsättningen ökade till 156,8 Mkr  (130,2 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 11,3 Mkr (4,4 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 7,2 % (3,4 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 8,8 Mkr (3,2 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,17 kr (0,06 kr)

JANUARI-JUNI 2013

 • Omsättningen ökade till 292,1 Mkr (261,2 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 13,8 Mkr (15,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 4,7 % (5,8 %)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 Mkr (13,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,7 Mkr (11,3 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,20 kr (0,22 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 28 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 64 % (65 %)

          
VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER ANDRA KVARTALET

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har tecknat avtal med DnB avseende Softronics nya produkt för skadereglering – Modern Skadereglering
 • Softronic har leverererat ny mobillösning till MTAB
 • Softronic har förstärkts inom digital strategi och marknadsföring
 • Softronic har vunnit pris i kundnöjdhet

Softronic
Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder.
Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar – från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift.
Företaget grundades 1984 och har idag ca 500 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Estland och Danmark. Softronic är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap.

ÖVRIGT

Rapporter 2013
Delårsrapport (juli-sept), 24 oktober.

Revisorernas granskning
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

       

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2013 kl. 08.00.

Hela rapporten