« Tillbaka till IR Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2013

FJÄRDE KVARTALET 2013

 • Omsättningen ökade till 148,1 Mkr(146,9 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 14,5 Mkr (17,4 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 12,6 Mkr (14,7 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till    8,5 % (10,0 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 10,6 Mkr (7,2 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,20 kr (0,14 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksam-heten ökade till 29,8 Mkr (20,5 Mkr)

HELÅRET 2013

 • Omsättningen ökade med 6,8 % till 551,9 Mkr (516,7 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 42,2 Mkr (45,9 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 34,2 Mkr (35,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till    6,2 % (6,8 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 27,5 Mkr (22,7 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,52 kr (0,43 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till     60 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 67 % (69 %)
 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 0,45 kr per aktie (0,45 kr)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Softronic har tecknat avtal om verksamhetssystem till Jusek
 • Softronic har utsetts till Årets Microsoft Dynamics NAV Partner

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har tecknat avtal om ny webbplats åt PTK
 • Softronic har tecknat avtal med Nextjet om ny webblösning
 • Softronic har tecknat avtal med Svenska Filminstitutet om webb-utveckling
 • Softronic har tecknat avtal med DnB avseende Softronics nya produkt för skadereglering – Modern Skaderegle-ring
 • Softronic har tecknat avtal om ny mobillösning till MTAB
 • Softronic har förstärkts inom digital strategi och marknadsföring

Upplysningar om bokslutskommunikén
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2014 kl. 08.00.Hela kommunikén