Softronic är en viktig samarbetspartner i vår målsättning att vara en vägvisare för hur en myndighet genom digitalisering både kan samverka med andra och realisera sina egna mål.

Britt Grevér Eriksson, IT-strategisk chef

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. Naturvårdsverket ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Softronic var under många år en strategisk samarbetsparter till Naturvårdsverket som är en av Sveriges ledande myndigheter kring Digitalisering. Softronic hade utvecklings-  och förvaltningsansvar för flera av Naturvårdsverkets objekt som naturvardsverket.se och Jägarregistret. Vidare bidrog Softronic med projektledning och specialistkonsulter inom flera olika program inom t.ex. Digital Samverkan, Miljömålssystemet, Avfallsstatistik och Förorenade områden. Stort fokus låg också på bättre och smartare användning av miljöinformation via Öppna Data.

Naturvårdsverket värnar om miljön och vill föregå med gott exempel avseende sin interna digitalisering bland annat för att uppnå sina egna miljömål, men också för att vara en effektiv, modern och attraktiv arbetsgivare. Inom modern myndighetsutövning samarbetade Softronic och Naturvårdsverket bland annat kring införandet av ett modernt arbetssätt genom införande av Office 365 inkl. digitala möten, samt införande av modern molnteknik.