DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 31 mars 2014

IR Nyheter | 7 maj 2014

  • Omsättningen ökade till 136,4 Mkr (135,2 Mkr)
  • EBITDA ökade till 7,0 Mkr (4,5 Mkr)
  • Resultat före skatt ökade till 5,2 Mkr (2,5 Mkr)
  • Vinstmarginalen före skatt ökade till 3,8 % (1,9 %)
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 4,0 Mkr (1,9 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,08 kr (0,04 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 16,6 Mkr (-1,2 Mkr)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Softronic har lanserat ny hemsida för Frälsningsarmén
  • Softronic har tecknat avtal om utveckling av interaktiv kommunikation åt Statens fastighetsverk
  • Softronic har tecknat avtal med Försvarshögskolan om utveckling och förvaltning av webbplats

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl. 08.00.

Hela rapporten