« Tillbaka till IR Nyheter

FÖRSTA KVARTALET 2013

 • Omsättningen ökade till 135,2 Mkr (131,0 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 2,5 Mkr (10,7 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till  1,9 % (8,2 %)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 Mkr (33,6 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,9 Mkr (8,1 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,04 kr (0,15 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 55 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 68 % (71 %)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Softronic har tecknat avtal med DnB avseende Softronics nya produkt för skadereglering – Modern Skadereglering
 • Softronic har leverererat ny mobillösning till MTAB
 • Softronic har förstärkts inom digital strategi och marknadsföring
 • Softronic har vunnit pris i kundnöjdhet

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Softronic har tecknat avtal med Nextjet om ny webblösning
 • Softronic har tecknat avtal med Svenska Filminstitutet om webbutveckling


Softronic

Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder.

Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar – från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift.

Företaget grundades 1984 och har idag knappt 500 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Estland och Danmark. Softronic är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap.


ÖVRIGT

Rapporter 2013
Årsstämma 2013, 13 maj, 17.30, Ringvägen 100, Stockholm
Delårsrapport (april-juni), 14 augusti
Delårsrapport (juli-sept), 24 oktober

Revisorernas granskning
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se

Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2013 kl. 08.00.

Hela rapporten