Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport för Softronic AB, 556249-0192, för verksamhetsåret 2017

Softonic AB (”Softronic”) är ett svenskt publikt aktiebolag, noterat på Nasdaq Stockholm. Softronic följer den svenska aktiebolagslagen, regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm, övriga tillämpliga lagar och förordningar samt Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”). Till grund för bolagets styrning ligger också bolagsordningen. Bolagsordningens innehåll regleras av aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. Softronics bolagsordning finns tillgänglig på hemsidan, www.softronic.se.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Här beslutar aktieägarna i Softronic i centrala frågor, såsom fastställelse av resultat- och balansräkningar, utdelning till aktieägarna, styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, ändringar i bolagsordningen, val av revisor och principer för ersättningar till bolagsledningen. Bolagsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande i stämman har rätt att närvara och rösta vid stämman, antingen personligen eller via ombud med fullmakt. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat av årsstämman. Uppgift om tid och ort för årsstämma lämnas på Softronics hemsida.

Antalet A-aktier uppgick per 31 december 2017 till 3 370 000 som var och en berättigar till 10 röster. Antalet B-aktier uppgick till 49 262 803 som var och en berättigar till 1 röst.

På Softronics hemsida framgår av stämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier eller utgivande av nya aktier. Vid årsstämman 2017 förnyades bemyndigandet för styrelsen att kunna fatta beslut om att förvärva upp till 10 % av bolagets aktier samt att fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande 10 % av aktiekapitalet.

Styrelsen och styrelsens arbete

På den ordinarie årsstämman i maj 2017 omvaldes sex ledamöter. Styrelsen består av externa ledamöterna, ordförande Petter Stillström, Stig Martín, Anders Nilsson, Jeanna Rutherhill, Susanna Marcus och anställde ledamoten VD Anders Eriksson. I styrelsen ingår dessutom två arbetstagarrepresentanter utsedda av personalen, Cecilia Nilsson och Tomas Högström. För närmare beskrivning av styrelsens ledamöter hänvisas till hemsidan: www.softronic.se.

Företaget har en valberedning bestående av fyra personer. Valberedningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare får en kanal för att kommunicera sina förslag till sammansättning av styrelsen och att dessa förslag blir behandlade i god tid före årsstämman.

Företaget har vidare en ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande och en extern ordinarie styrelseledamot. Kommitténs ansvar skall vara att det upprättas väl genomtänkta avtal med verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Ersättningskommittén har haft ett möte där bägge ledamöterna deltog. Enligt beslut på senaste årsstämman, tillika styrelsens förslag till kommande årsstämma, är riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare att alla ersättningar skall vara marknadsmässiga och möjliggöra att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. I styrelsearbetet adjungeras ekonomichefen och operativa chefen samt i vissa fall affärsområdeschefer. Åtta styrelsemöten hölls under 2017 där alla ledamöter valda av årsstämman deltagit på samtliga möten. Styrelsen har under året behandlat strategiska frågor angående organisation och företagsförvärv. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören fastställes av styrelsen för ett år i sänder från ordinarie årsstämma till nästa.

Styrelsen har inte formerat något särskilt revisionsutskott utan hela styrelsen har fullgjort revisionsutskottets uppgifter där ett möte skett under året där samtliga styrelseledamöter deltog. Det är styrelsens uppfattning att styrelsen i sin helhet tillsammans bäst besitter den erfarenhet och kompetens inom redovisning, finansiering och intern kontroll som kan vara nödvändig för att fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Uppgifter om styrelsens ledamöter, ersättningskommitténs sammansättning jämte erforderliga uppgifter om verkställande direktörens utbildning, arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag utanför företaget, aktieinnehav och oberoende framgår av Softronics hemsida. Styrelsens arbete utvärderas en gång per år via enkät och diskussion. Bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt ändringar av bolagsordning framgår av bolagsordningen som är tillgänglig på hemsidan.

Samtliga vid årsstämman valda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning med undantag för Anders Eriksson som är anställd som verkställande direktör. Anders Eriksson, Petter Stillström (via indirekt ägande, Traction) och Stig Martín är ej oberoende i förhållande till större ägare.

Verkställande direktören

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen och kontrollen av koncernens verksamhet. I det ingår att verkställa koncernens övergripande strategi, affärsstyrning, att kontrollera och sammanställa den ekonomiska rapporteringen, fördela finansiella resurser samt ansvara för finansiering och riskhantering. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Ersättningar

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att det för bolagsledningen tillämpas marknadsmässiga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla resultatberoende rörlig lön. Utvärdering av denna ersättningspolicy inklusive rörliga löner, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, har genomförts av styrelsen och ersättningsutskottet under året, där resultatet var att dessa var marknadsmässiga. I koncernen finns inga utestående aktierelaterade inciamentsprogram för ledande befattningshavare eller för övriga anställda. För vidare information se not 3 i årsredovisningen.

Valberedning

Bolagets valberedning består av följande ledamöter:Carl Östring, Traction, ordförande i valberedningen, Andreas Eriksson, företräder Anders Eriksson med närstående, Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB, Stig Martín, styrelseledamot, eget innehav.

Intern kontroll och styrprocesser

Styrning inom Softronic utgår från affärsidé, strategi och mål i koncernen som används vid upprättande av affärsplaner, budgetar och prognoser. Ekonomi- och personalfunktioner samordnas i koncernstab där ansvaret för intern kontroll hanteras. Uppföljning av afärs-och administrativa processer sker löpande och resultat följs upp genom finansiell intern rapportering och analys för att säkerställa löpande verksamhetsstyrning och god intern kontroll. Softronic har väl utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen har följt upp bedömningen av den interna kontrollen bl. a. genom kontakter med bolagets externa revisorer. Mot bakgrund av detta samt med beaktande av bolagets storlek har styrelsen valt att inte ha en särskild internrevision. Styrelsens ansvar för intern kontroll framgår av aktiebolagslagen och den finansiella rapporteringen. Revisionen följer gällande lagar och regler för Nasdaq-noterade bolag.

 

Aktieägare 31 december 2017A-aktierB-aktierAndel i kapital %Röster %
Anders Eriksson med familj och bolag 1 875 400 9 318 16021,3%33,8%
Traction 589 000 10 950 00021,9%20,3%
Stig Martín med bolag 891 600 3 345 6008,1%14,8%
Swedbank Robur Fonder – 4 020 3507,6%4,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension – 2 135 3904,1%2,6%
Daniel Hägerlöf – 1 057 3152,0%1,3%
Nordnet Pensionsförsäkring AB – 969 7721,8%1,2%
Rambas AB – 840 9001,6%1,0%
Clearstream Banking S.A – 720 4751,4%0,9%
Staffan Bollinder – 485 0000,9%0,6%
Övriga aktieägare 14 000 15 419 84129,3%18,7%
Summa antalet aktier3 370 00049 262 803
Summa procent kapital/röster100,0%100,0%

 

Stockholm den 4 april 2018
Stig MartínPetter StillströmAnders Nilsson
StyrelseledamotStyrelsens ordförandeStyrelseledamot
Jeanna RutherhillAnders ErikssonSusanna Marcus
StyrelseledamotVerkställande direktör och styrelseledamotStyrelseledamot

Cecilia Nillson
 Arbetstagarrepresentant

Tomas Högström
Arbetstagarrepresentant

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Softronic AB (publ.), org.nr 556249-0192

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017 på sidorna 24-25 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 4 april 2018

PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg

Auktoriserad revisor