SI Foodware

SI Foodware består av en grundlösning som arabetar ihop med Dynamics NAV samt 15 moduler som täcker de olika behov som finns inom ett livsmedelsföretag. I programlicensen ingår samtliga moduler men behovet avgör vad man ska implementera. Nedan beskrivs Foodware Base Pack och modulerna kortfattat.

Foodware Base Pack (Grundlösningen) Redan med Base Pack får man mycket av de funktioner som ständigt efterfrågas i livsmedelsbranschen, exempelvis:

RingLista Ett förnämligt verktyg för telefonförsäljning där man har all information tillgänglig i ett effektivt gränssnitt.

SnabbOrder Från ringlistan kan man mycket snabbt skapa order på kundens standardsortiment. Man har direkt tillgång till kundens orderhistorik på ett smidigt sätt.

Rutthantering Lägg upp rutter som visar vilka dagar och tider transporter går till respektive kund, samverkar effektivt med ovanstående funktioner.

Kvalitetskontroll Kvalitetmodulen har till uppgift att öka kvaliteten och matsäkerheten. Ett ramverk erhålls där överenskommelser på arbetssättet kan dokumenteras och underhållas. Eftersom kraven från myndigheter och kunder ökar är de viktigt att systemen utvecklas parallellt.

Produktspecifikationer Både från kunder och myndigheter ställs konstant allt högre krav på stringens vid dokumentation av matvaror och dess kvalitet. Alla produkter med produktionsdatum from 25 nov 2005 måste anpassa sig till de nya reglerna för innehållsförteckningar på matvaror som kan framkalla allergiska reaktioner.

Tillverkning Många företag i livsmedelssektorn har behov av en enkel produktion eller en sammansättningsprocess med endast en operation. Exempelvis ompaketering av livsmedel efter kundens önskemål. Det måste här vara möjligt att spåra godsflödet i slutprodukten samt beräkning av råvarukostnaden på ett enkelt sätt.

Bonus I livsmedelsindustrin är det praxis att man gör överenskommelser om rabatter och bonus mellan kunder och leverantörer. Det kan till exempel gälla volymer för vissa produkter under en viss tid. När det är stor omfattning på detta krävs det ett system för att hålla reda på detta. Detta ligger sedan till grund för utbetalningar av bonus.

Reklamationer Det finns inget mer irriterande än att få reklamationer. Det är därför viktigt att snabbt komma till rätta med detta. Om hanteringen överensstämmer eller överträffar kundens förväntningar kanske kunden stannar kvar. Det kan vara komplext att hantera reklamationer då de sträcker sig över flera avdelningar i företaget och ofta även inkluderar underleverantörer. I denna modul hanterar man både den direkta åtgärden mot kund men också vad som sedan ska ske kring det som reklamerats.

Inspektion Kunder och myndigheter sätter konstant högre krav på matsäkerhet. Livsmedelsproducenter och distributörer måste ha full kontroll över in och utgående gods. Kvalitetsinspektioner är grundläggande. Processen kan hanteras effektivt med hjälp denna modul.

Vikthantering Många företag inom livsmedelssektorn måste hantera försäljning per vikt och styck. Modulen hanterar dubbla måttsystem. Detta möjliggör även beräkning av varukostnad, inköp och försäljning i dubbla enheter. Verktyg finns även för hantering av viktdifferenser.

SSCC etiketter Användningen av SSCC etiketter inom livsmedelsbranschen har blivit praxis. SSCC står för Serial Shipping Container Code. Koden används för att märka en pall eller låda med unik identitet. SSCC erbjuder en säker spårning av godset genom hela logistikkedjan. Detta är viktigt för att dina kunder ska uppnå en effektiv logistik och underlättar vid t ex återkallelse av produkter.

Hand- och truckdatorer På lagret vill man ofta arbeta med handdatorer eller truckdatorer som kommunicerar med affärssystemet. Den begränsade skärmstorleken i dessa sammanhang ställer krav på anpassade lösningar. Lösningarna kan arbeta i realtid eller via synkronisering (batch). Den optimala lösningen bestäms av verksamhetens krav.

EDI Stora kunder inom livsmedelssektorn kräver att leverantörerna ska hantera EDI för order, fakturor mm . EDI innebär en betydande rationalisering vid stora ordervolymer eftersom potentiellt både kundorder och inköpsorder kan hanteras utan någon instansning. Andra fördelar är minskad pappershantering och minimering av felkällorna. Standardisering av de elektroniska meddelandena är en annan fördel. Lagkrav finns även sedan 2007 på att kunna skicka detta till stat och myndighet.

Våganslutning
Företag som handlar eller producerar artiklar som säljs per vikt kan undersöka vikten snabbar och mer exakt med användningen av en våganslutning till affärssystemet. Plock och packlistor blir automatiskt kompletterade med verklig vikt och lagret uppdateras i realtid. Detta minskar de manuella transaktionerna och mindre misstag sker vid plockningen.

Partihandel/Konsignation
Att driva handel i en turbulent miljö som färsk frukt och grönt betyder att man måste möta flera utmaningar såsom tid (omsättningshastighet och hållbarhet), logistik (transport och spårbarhet) och kvalitet. Ofta säljs varorna redan när de ligger i transit och ett belopp måste fastställas till kund. Partihandelsmodulen tillåter dig att registrera all logistik och finansiell verksamhet på parti och kundnivå.

Partihandelsmodulen har även funktioner för verksamhet där man arbetar med kommission, samarbeten eller minimigarantier. I dessa uppgörelser kalkyleras kostnad såld vara utifrån uppkomna kostnader och intäkter från transaktionen. Vi pratar självkostnadsberäkning här.

Transporthantering Transporter kostar mycket pengar och det ligger i allas intresse att både den interna och externa transportkapaciteten sköts så effektivt som möjligt. Detta kan uppnås genom att göra upp korrekta planer, ha avtal och förse åkaren med korrekt information. För att göra processen lätt är det viktigt att dessa dokument kan genereras från ditt affärssystem samtidigt som detta kan skötas från olika delar i organisationen.

Lastbärarhantering Idag har många företag tillgång till avancerad lagerfunktionalitet. Ofta vill man hantera varor i olika former av lastbärare som scannas. Lastbäraren kan vara en container, en pall, en back en kartong eller vad som gäller i just din verksamhet. Med modulen är det möjligt att ge containern eller pallen ett unikt nummer som följer den genom systemet. Man kan även hantera lager som består av produkter på pallar i zoner utan hyllplatser som är vanligt inom färskvaror.

ProduktionsPlanering Effektiv produktionsplanering kan erhållas genom att prognosen som ligger till grund för inköp och produktionsplanering skapas från försäljningshistorik. Det går även att simulera produktion för att upptäcka eventuella flaskhalsar i produktionen och för att identifiera kritiskt insatsmaterial. Denna modul ger även möjlighet att analysera kapacitetsutnyttjande på respektive maskin/process.

Grafisk Planering För att få en förståelig bild av pågående och planerad produktion vill man ofta visualisera detta grafiskt i en kalendervy. Ändringar som görs genom att dra och släppa i denna vy kommer sen att resultera i uppdatering av tillverkningsorder i systemet.

Operation Control I produktion och på lager vill man ofta ha en förenklad funktion med stora knappar som fungerar bra med pekskärmar. Modulen tillhandahåller de typiska funktioner som man önskar ha i en sådan miljö och allting serverat för maximal produktivitet.