« Tillbaka till IR Nyheter

TREDJE KVARTALET 2013

 •      Omsättningen ökade till 111,7 Mkr (108,6 Mkr)
 •      Resultat före skatt ökade med 45,8% till 7,7 Mkr (5,3 Mkr)
 •      Vinstmarginalen före skatt ökade till 6,9 % (4,9 %)
 •      Periodens resultat efter skatt ökade till 6,1 Mkr (4,2 Mkr)
 •      Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,12 kr (0,08 kr)
 •      Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,8 Mkr (-3,4 Mkr)

JANUARI-SEPTEMBER 2013

 •      Omsättningen ökade till 403,8 Mkr (369,8 Mkr)
 •      Resultat före skatt ökade till 21,5 Mkr (20,5 Mkr)
 •      Vinstmarginalen före skatt uppgick till 5,3 % (5,5 %)
 •      Periodens resultat efter skatt ökade till 16,8 Mkr (15,5 Mkr)
 •      Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,32 kr (0,29 kr)
 •      Totala likviditetsutrymmet uppgick till 31 Mkr
 •      Soliditeten uppgick till 72 % (70 %)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har tecknat avtal om ny webbplats åt PTK
 • Softronic har tecknat avtal med Nextjet om ny webblösning
 • Softronic har tecknat avtal med Svenska Filminstitutet om webbutveckling
 • Softronic har tecknat avtal med DnB avseende Softronics nya produkt för skadereglering – Modern Skadereglering
 • Softronic har tecknat avtal om ny mobillösning till MTAB
 • Softronic har förstärkts inom digital strategi och marknadsföring

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Softronic har utsetts till Årets Microsoft Dynamics NAV Partner
 • Softronic har tecknat avtal om verksamhetssystem till Jusek

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013 kl. 08.00.

PDF