Årsstämma i Softronic AB (publ)

IR Nyheter | 21 mar 2024

Aktieägarna i Softronic AB (publ), 556249–0192, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2024 kl. 17.30 i bolagets lokaler på Hammarby Kaj 10A, Stockholm.

DELTAGANDE
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 april 2024. Anmälan om deltagande på stämman ska ha ankommit till bolaget under adress Softronic AB (publ), Hammarby Kaj 10A, 120 32 Stockholm eller via telefon 08-51 90 90 00, alternativt via e-mail bolagsstamma@softronic.se, senast den 19 april 2024.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd före den 16 april 2024.

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på hemsidan www.softronic.se

STÄMMOÄRENDEN
Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringsperson
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av VD
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om

9.1) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

9.2) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

9.3) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden
 2. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 4. Val av revisor
 5. Beslut om ersättningsrapport avseende verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
 6. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
 7. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 8. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström väljs till ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 9.2)
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,35 kr. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 26 april 2024. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 2 maj 2024.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 200.000 kr per ledamot och 400.000 kr till ordföranden. Sammanlagt 1.400.000 kr. Särskilt arvode för utskottsarbete föreslås ej utgå.

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)
Antal styrelseledamöter föreslås vara sex (6) och noll (0) styrelsesuppleanter.

Styrelse och styrelseordförande (punkt 12)
Till styrelse föreslås omval av Petter Stillström, Victoria Bohlin och Andreas Eriksson. Nyval föreslås av Per Adolfsson, Eola Ängsgård Runsten och Johan Strid. Per Adolfsson föreslås till styrelsens ordförande.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Revisor (punkt 13)
Till revisor föreslås omval av PwC som utsett Henrik Boman till huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport (punkt 14)
Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.

Bemyndigande, återköp av egna aktier och överlåtelse egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:
Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Bemyndigande, nyemission (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 263 280 aktier, d v s motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till CFO Anders Bergman, Softronic AB, Hammarby Kaj 10A, 120 32 Stockholm.

 

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på bolagets webbplats softronic.se samt hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman.

I bolaget finns 3 000 000 A-aktier och 49 632 803 B-aktier. Bolaget äger inte några egna aktier.

 

Stockholm i mars 2024

Softronic AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information
Kontakta valberedningens ordförande Petter Stillström på telefon 070-747 56 61 alternativt e-post petter.stillstrom@traction.se

Behandling av personuppgifter
För fullständig information om bolagets behandling av dina personuppgifter i samband med årsstämman och dina rättigheter, se Softronics hemsida under:  Generell dataskyddspolicy | Softronic AB

Informationen lämnades för offentliggörande kl 8.00 den 21 mars 2024.

 

Om Softronic
Goodtech – ledande teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad, Visby, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)