Årsstämma

Årsstämma 2018-05-03

 

Aktieägarna i Softronic AB (publ), 556249–0192, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018

kl 17.30 i bolagets lokaler på Hammarby Kaj 10A, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 26 april 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast den 27 april 2018, varvid antalet biträden skall uppges (högst två enligt bolagsordningen).

Anmälan till årsstämman 2018 via mail

Kallelse till årsstämma 2018
Fullmakt 2018
Dagordning 2018
Styrelsens fullständiga förslag 2018
Styrelsens yttrande vinstutdelning 2018
Styrelsens yttrande förvärv egna aktier 2018
Styrelsens CV 2018
Riktlinjer Ersättningar ledande befattningshavare 2018
Softronic revisorsyttrande Ersattning till ledande befattningshavare 2018
VALBEREDNING NOMINERING och MOTIV 2018

 

Protokoll från årsstämmor

Protokoll årsstämma 2017

Protokoll årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2015

Protokoll årsstämma 2014

Protokoll årsstämma 2013

Protokoll årsstämma 2012

Protokoll årsstämma 2011