Kvalitetspolicy

För Softronic utgör kvalitet en av de viktigaste grundpelarna i våra leveranser. Vi arbetar alltid för att vår verksamhet och våra leveranser ska bedrivas med högsta möjliga kvalitet för att få nöjda kunder. Vi arbetar långsiktigt med våra kundrelationer och lägger stor vikt på den kvalitet som vi levererar både till kund och internt gentemot varandra. Vi är övertygade om att vårt målmedvetna långsiktiga kvalitetsarbete, i kombination med branschens bästa medarbetare, är ett av skälen till att vi under många år varit lönsamma.

Enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning under 2023 har Softronic Sveriges mest nöjda kunder. Vi är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos våra kunder vilket är ett bevis på att vi håller den högt ställda kvaliten som efterfrågas av våra kunder.

Syfte

Syftet med Softronics kvalitetspolicy är att tillhandahålla Softronics övergripande målsättning och styrning med kvalitetsarbetet. Genom Softronics kvalitetsledningssystem och operativa kvalitetsarbete säkerställs förmågan att leverera rätt kvalitet till våra kunder.

Softronic ska:

 • verka för att erhålla och behålla våra kunders förtroende
 • verka för att uppnå en hög kundnöjdhet
 • säkerställa efterlevnad av lagar, förordningar, föreskrifter och andra regelverk såsom de ställs på oss och våra kunder i våra kundrelationer samt leveranser
 • driva ett kundorienterat kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar.

Vidare ska:

 • alla verksamheter inom Softronic bedrivas i enlighet med beskrivna processer, rutiner och avtalade kvalitetskriterier
 • Softronic tillsätta erforderliga personella resurser för att driva ett starkt och strukturerat kvalitetsarbete
 • Softronic investera i innovation och kontinuerliga förbättringar i våra leveranser
 • Softronic ha ett riskbaserat förhållningssätt till kvalitet i leveranser och därtill kopplad kundkommunikation
 • medarbetare och i förekommande fall underkonsulter/underleverantörer, ha god medvetenhet om Softronics kvalitetsarbete samt god kännedom om sitt eget ansvar i de leveranser i vilka de ingår
 • Softronic verka för att certifiera/diplomera såväl Softronic som dess medarbetare där certifieringar bidrar till att förknippa Softronics varumärke och leveranser med kvalité, tillit och kompetens
 • Softronic anamma existerande standards eller bästa beprövade metoder (best practice) i alla relevanta sammanhang
 • följa upp och kommunicera inkomna synpunkter, rapporterade avvikelser, identifierade risker och möjligheter.

Kvalitetspolicyn ska med regelbundenhet, minst årligen, revideras för att hållas kontinuerligt aktuell.

Ta del av hela policyn här Kvalitetspolicy Softronic AB

Ladda ner här: Diplom Softronic 2023

diplom sustema

Kontakt

Har du frågor kring hur Softronic arbetar med kvalitetsfrågor kontakta Mathias Kjellberg eller din kundansvarige på Softronic.