Etik

Vår uppförandekod utgör grunden för hur vi skapar och lever upp till vår affärsetik.

Att följa gällande lagar och bestämmelser är en självklarhet och ett absolut krav för hela Softronics verksamhet. Uppförandekoden innehåller regler och riktlinjer för vårt affärsmässiga uppträdande och för vårt ansvar gentemot kollegor, kunder, leverantörer, aktieägare och myndigheter.

Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden. Alla medarbetare i Softronic har ett ansvar att följa de regler och riktlinjer som bygger upp Softronics värdegrund.

Företaget är angeläget om att samtliga medarbetare känner till och tillämpar vår uppförandekod på ett sätt som bidrar till att skapa en god verksamhet präglad av trivsel och tillit.

Uppförandekoden gäller för alla som är engagerade i verksamheten, styrelsemedlemmar, chefer, personal, underkontrakterade konsulter samt övriga som på ett eller annat sätt företräder Softronic på vår marknad.

Ladda ner: Direktiv Uppförandekod Softronic