BESLUT OM ÄNDRAT FÖRSLAG OM UTDELNING OCH ÄNDRAT DATUM FÖR PUBLICERING AV DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2020

IR Nyheter | 6 apr 2020

Softronic:s styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 kr per aktie. Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för finansiell påverkan på Softronic:s verksamhet.

”Med beaktande av det instabila globala finansiella klimatet och för att säkerställa att bolaget är väl förberett för framtiden, står jag till fullo bakom styrelsens beslut”, säger Per Adolfsson, VD, Softronic AB.

Softronic hade per 31 december likvida medel om 117 Mkr i koncernen och inga räntebärande skulder undantaget operationella skulder enligt IFRS 16. Nytt beslut om utdelning kan komma att fattas i ett senare skede på en extra bolagsstämma om det då bedöms som lämpligt. Föreslagen utdelning uppgick till 53 Mkr.

I det rådande läge känns det angeläget att förse marknaden med aktuella data så snabbt som möjligt, och vi har därför beslutat att tidigarelägga delårsrapporten enligt nedan:

Nytt datum för publicering av delårsrapporten januari-mars 2020 är 9 april kl.8.00 (tidigare aviserat var 13:e maj). Analytikermöte sker digitalt via Microsoft teams kl 09.00-10.00 den 9 april, maila någon av nedanstående i god tid innan mötet för att anmäla deltagande.

Det tidigare kommunicerade beslutet att hålla årsstämma den 13 maj 2020, kvarstår tills vidare.

KONTAKTPERSONER

Per Adolfsson VD, Softronic AB (publ)
per.adolfsson@softronic.se
Tel: +46 70-775 78 50

Anders Bergman CFO, Softronic AB (publ)
anders.bergman@softronic.se 


Om Softronic

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 450 i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se

Informationen i detta meddelande är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 08.00 (CET). Detta meddelande liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Pressmeddelande (PDF)