Boksluts-kommuniké för perioden: 1 januari – 31 december 2021

IR Nyheter | 25 feb 2022

Viktiga affärshändelser

Under fjärde kvartalet

 • Softronic och Effectplan har tecknat partneravtal
 • Softronic har tecknat ramavtal med Vetenskapsrådet
 • Softronic har tilldelats ramavtal med Universitets- och högskolerådet

Tidigare under året

 • Migrationsverket har tilldelat Softronic ramavtal gällande anpassning av Tolkportal
 • Softronic bygger upp nytt specialistområde inom IT-arkitektur
 • Softronic har slutit nytt ramavtal med Region Stockholm
 • Softronic har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna
 • Procon Digital har inlett ett samarbete med Softronic gällande Kommun-Kim

Efter periodens utgång

 • Softronic har tecknat nytt ramavtal med Skatteverket
 • Softronic har anställt ny VD, Charlotte Eriksson som tillträder 2 maj 2022

Fjärde kvartalet 2021

 • Omsättningen ökade till 210,1 Mkr (193,3 Mkr)
 • EBITDA ökade till 36,2 Mkr (29,0 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 30,3 Mkr (23,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 14,4 % (12,0 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 23,9 Mkr (17,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,45 kr (0,34 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,6 Mkr (45,6 Mkr)

Helåret 2021

 • Omsättningen ökade till 786,5 Mkr (728,5 Mkr)
 • EBITDA ökade till 116,7 Mkr (110,7 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 93,6 Mkr (85,8 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 11,9 % (11,8 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 73,7 Mkr (66,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 1,40 kr (1,27 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 111,3 Mkr (103,1 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 154 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 60 % (66 %)
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 1,35 kr per aktie (1,25 kr jämte 1,75 kr extra, totalt 3,00 kr)

Upplysningar om bokslutskommunikén
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post:
per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)