Boksluts-kommuniké för perioden: 1 januari – 31 december 2022

IR Nyheter | 22 feb 2023

Viktiga affärshändelser

Under fjärde kvartalet

 • Softronic drabbades i början av december av en säkerhetsrelaterad incident och meddelade senare att system och tjänster öppnades och att resultatet för fjärde kvartalet kommer att påverkas negativt
 • Dotterbolaget Consultus och Domstolsverket har tecknat avtal om utbildning
 • Softronic och Huge Bostäder har tecknat avtal om IT-drifttjänster

Tidigare under året

 • Softronic på första plats i Radars leverantörskvalitetsgranskning för 2022
 • Avtal har tecknats med Inera AB
 • Avtal har tecknats med Riksidrottsförbundet (RF)
 • Cloud-partnerskap har inletts med Hifab
 • Nytt ramavtal har tecknats med Skatteverket
 • Charlotte Eriksson har anställts som ny VD med tillträde 2 maj 2022

Efter periodens utgång

 • Dotterbolaget Consultus och Region Skåne har tecknat ramavtal om förändringsledarskap
 • Softronics har fått förnyat förtroende som ramavtalsleverantör till Finansinspektionen
 • Partnerskap har ingåtts med VALEGA inom CM1
 • Softronics grundare och huvudägare Anders Eriksson har överfört hela sitt ägande till sin son Andreas Eriksson och Softronic har genomfört omstämpling av 370 000 A-aktier till B-aktier


Fjärde kvartalet 2022

 • Omsättningen uppgick till 195,8 Mkr (210,1 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 15,8 Mkr (36,2 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 11,9 Mkr (30,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 6,1 % (14,4 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,6 Mkr (23,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 kr (0,45 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,2 Mkr (48,6 Mkr)


Helåret 2022

 • Omsättningen ökade till 797,1 Mkr (786,5 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 105,2 Mkr (116,7 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 87,0 Mkr (93,6 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 10,9 % (11,9 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 68,2 Mkr (73,7 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,30 kr (1,40 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80,6 Mkr (111,3 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 140 Mkr
 • Soliditet uppgick till 58 % (60 %)
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 1,00 kr per aktie  (1,35 kr)

 

Upplysningar om bokslutskommunikén
Charlotte Eriksson, Verkställande direktör
E-post: charlotte.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna boskutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för offentliggörande den 22 februari 2023 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapportern (PDF)