BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2013

Hela kommunikén