« Tillbaka till IR Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2014

HELÅRET 2014

 •  Omsättningen uppgick till 539,4 Mkr (551,9 Mkr)
 •  EBITDA uppgick till 31,9 Mkr (42,2 Mkr)
 •  Resultat före skatt uppgick till 25,4 Mkr (34,2 Mkr)
 •  Vinstmarginalen före skatt uppgick till 4,7 % (6,2 %)
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 18,9 Mkr (27,5 Mkr)
 •  Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,36 kr (0,52 kr)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 40,0 Mkr (29,7 Mkr)
 •  Totala likviditetsutrymmet uppgick till 71 Mkr
 •  Soliditeten uppgick till 66 % (67 %)
 •  Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 0,45 kr per aktie (0,45kr)

FJÄRDE KVARTALET 2014

 •  Omsättningen uppgick till 142,3 Mkr (148,1 Mkr)
 •  EBITDA uppgick till 8,5 Mkr (14,5 Mkr)
 •  Resultat före skatt uppgick till 6,9 Mkr (12,6 Mkr)
 •  Vinstmarginalen före skatt uppgick till  4,9 % (8,5 %)
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,4 Mkr (10,6 Mkr)
 •  Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,08 kr (0,20 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 31,5 Mkr (29,8 Mkr)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Softronic har tecknart avtal med A-kassornas Samorganisation (SO)
 • Softronic har förlängt avtalet med Naturvårdsverket
 • Softronic har tecknat strategiskt IT-partneravtal med Proffice

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har fått i uppdrag att leverera e-handelslösning till KungSängen
 • Softronic har tecknat ramavtal med Preem
 • Softronic har fått i uppdrag att bygga nytt intranät åt A-Train ägare av Arlanda Express
 • Softronic har tecknat avtal med Kommunals arbetslöshetskassa och ytterligare sex A-kassor
 • Softronic har tecknat avtal med Swanson’s Travel om nytt molnbaserat verksamhetssystem
 • Softronic har tecknat avtal om utveckling av ny webbportal och e-handelslösning åt Nautic
 • Softronic har fått i uppdrag att leverera testbrowserlab till Skatteverket
 • Softronic har tecknat avtal om utveckling av ny webbportal och Dynamicweb åt ABA-Skol
 • Softronic har utvecklat ny webbplats för Sveriges nationalparker
 • Softronic har fått förtroendet av SAS att leverera tjänster kring informationssäkerhet
 • Softronic har tecknat avtal med Försvarshögskolan om utveckling och förvaltning av webbplats
 • Softronic har tecknat avtal om utveckling av interaktiv kommunikation åt Statens fastighetsverk
 • Softronic har lanserat ny hemsida för Frälsningsarmén

Upplysningar om bokslutskommunikén
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post:
anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2015 kl. 08.00.

Hela kommunikén