BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2015

IR Nyheter | 18 feb 2016

FJÄRDE KVARTALET 2015

 • Omsättningen har ökat med 15,7 % till 164,7 Mkr (142,3 Mkr)
 • EBITDA ökade till 12,4 Mkr (8,5 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 10,0 Mkr (6,9 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 6,1 % (4,9 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 7,5 Mkr (4,4 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,14 kr (0,08 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksam-heten ökade till 40,5 Mkr (31,5 Mkr)

HELÅRET 2015

 • Omsättningen ökade med 11,6 % till 601,9Mkr (539,4 Mkr)
 • EBITDA ökade till 46,5 Mkr (31,9 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 38,6 Mkr (25,4 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 6,4 % (4,7 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 29,8 Mkr (18,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,57 kr (0,36 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksam-heten ökade till 47,6 Mkr (40,0 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 81 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 65 % (66 %)
 • Styrelsen föreslår en ökning av utdelningen till 0,50 kr per aktie (0,45 kr)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har levererat e-handelslösning till Happy Homes baserad på Magento
 • Softronic har förvärvat EVRY ABs driftverksamhet för A-kassor
 • Softronic har lanserat medlems-systemet MRM
 • Softronics medlemssystem MRM har nu tagits i drift av Akademi-kernas A-kassa, AEA
 • Softronics medlemssystem har nu tagits i drift av Jusek
 • Softronic har fått uppdrag av Försäkringskassan att leverera och underhålla ett testlab
 • Softronic har slutit avtal med Fullmaktskollen att utveckla och förvalta fullmaktskollen.se
 • Softronic har tecknat avtal med Riksgälden gällande IT-konsulttjänster
 • Softronic har tecknat strategiskt IT-partneravtal med Svenska Aktieboken
 • Softronic har tecknat ramavtal med Stockholms stad gällande IT-konsulttjänster inom ledning och styrning

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Softronic har förvärvat Dokumentkompetens i Sverige AB

Upplysningar om bokslutskommunikén
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 kl. 08.00.

Hela kommunikén