« Tillbaka till IR Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2016

FJÄRDE KVARTALET 2016

 • Omsättningen uppgick till 163,5 Mkr (164,7 Mkr)
 • EBITDA ökade till 16,4 Mkr (12,4 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 14,9 Mkr (10,0 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 9,1 % (6,1 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 11,3 Mkr (7,5 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,21 kr (0,14 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,1 Mkr (40,5 Mkr)

HELÅRET 2016

 • Omsättningen ökade med 2,1 % till 614,7 Mkr (601,9 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 50,0 Mkr (46,5 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 42,2 Mkr (38,6 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 6,9 % (6,4 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 33,0 Mkr (29,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,63 kr (0,57 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 85 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 65 % (65 %)
 • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning med 0,50 kr per aktie (0,50 kr)
        

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

    
UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Softronic har tecknat avtal om Medlemssystemet MRM med Kommunals a-kassa

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har färdigutvecklat Fullmaktskollen.se som nu tagits i drift
 • Softronic har miljöcertifierats enligt ISO 14001:2015
 • Softronic har förvärvat Dokumentkompetens i Sverige AB
 • Softronic har valts av Finansinspektionen för leverans av ett nytt institutregister 
 • Softronic har tecknat IT-partneravtal med UC
 • Softronic har säkerhetscertifierats enligt ISO 27001

    
Upplysningar om bokslutskommunikén

Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela kommunikén