BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2017

IR Nyheter | 22 feb 2018

FJÄRDE KVARTALET 2017

 • Omsättningen ökade med 14,1 % till  186,5 Mkr (163,5 Mkr)
 • EBITDA ökade till 25,1 Mkr (16,4 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 59,7 % till 23,8 Mkr (14,9 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 12,8 % (9,1 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 17,9 Mkr (11,3 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,34 kr (0,21 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,5 Mkr (29,1 Mkr)

HELÅRET 2017 – BÄST GENOM TIDERNA

 • Omsättningen ökade med 6,9 % till 657,0 Mkr (614,7 Mkr)
 • Antalet anställda har under perioden ökat med 6,2 % från 432 till 459
 • EBITDA ökade till 75,5 Mkr (50,0 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 58,8 % till 67,0 Mkr (42,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,2 % (6,9 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 51,8 Mkr (33,0 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,98 kr (0,63 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 111 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 67 % (65 %)
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 0,75 kr per aktie (0,50 kr)


VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Kommunal och Softronic har nu tecknat avtal om IT Driftstjänster, vilket tidigare aviserats
 • Softronic har tecknat avtal om leverans av medlemssystemet MRM med Ledarna – Sveriges Chefsorganisation

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2017 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning
 • Softronic har omstrukturerat sin digitaliseringsverksamhet och avyttrat inläsningscentralerna i Solna och Östersund till det internationella företaget BancTec AB 
 • Kommunal och Softronic avser att teckna ett 3-årsavtal med möjlighet till förlängning i 2 år innehållande tjänster till ett uppskattat värde om ca 80 MSEK

 

Upplysningar om bokslutskommunikén
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

 

Hela kommunikén