Bokslutskommuniké för perioden: 1 januari – 31 december 2019

IR Nyheter | 19 feb 2020

Fjärde kvartalet 2019

 • Omsättningen uppgick till 187,8 Mkr (193,1 Mkr)
 • EBITDA ökade till 27,4 Mkr (19,9 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 21,4 Mkr (18,6 Mk)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 11,4 % (9,6 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 16,4 Mkr (13,7 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,31 kr (0,26 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,4 Mkr (16,1 Mkr)

Helåret 2019

 • Omsättningen uppgick till 720,0 Mkr (737,2 Mkr)
 • EBITDA ökade till 97,0 Mkr (75,0 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 72,1 Mkr (68,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,0 % (9,3 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 55,8 Mkr (52,3 Mkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 76,4 Mkr (65,4 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 104 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 60 % (66 %)
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 1,00 kr per aktie  (1,00 kr)

Viktiga affärshändelser
Under fjärde kvartalet

 • Softronic och FASABF6 har träffat ett LOI om en utökning av pågående åtagande kring drift och IT-arbetsplats
 • Softronic är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige enligt Radars granskning

Tidigare under året

 • Softronic har tecknat ramavtal med läkemedelsverket gällande utveckling och förvaltning av webbplatser
 • Softronic och Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa har ingått IT-partnerskap
 • Softronic har tecknat ramavtal gällande bokning av kultur- och fritidsanläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting samt Kommentus Inköpscentral
 • En av landets större myndigheter har avropat två agila utvecklingsteam om vardera 7 personer för långsiktiga förändringsprojekt
 • Fem av de största Arbetslöshetskassorna ha gemensamt beställt ett Chat-botprojekt av Softronic

Upplysningar om bokslutskommunikén
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post: per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 18.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela Rapporten (PDF)