Bokslutskommuniké för perioden: 1 januari – 31 december 2023

IR Nyheter | 8 feb 2024

Viktiga affärshändelser

Tidigare under året

 • Softronic har ingått driftsavtal med AB SOLOM, Sollentuna kommuns vård- och omsorgsbolag
 • Softronic har tilldelats uppdrag av Skatteverket gällande agil systemutveckling
 • Softronic är ledande på att skapa kundnöjdhet enligt Radars leverantörskvalitetsgranskning för 2023
 • Softronic har tecknat avtal med Sida kring effektiv ärendehantering
 • Softronic har etablerat verksamhet i Karlstad
 • Dotterbolaget Consultus och Region Skåne har tecknat ramavtal om förändringsledarskap
 • Softronic har fått förnyat förtroende som ramavtalsleverantör till Finansinspektionen
 • Partnerskap har ingåtts med VALEGA inom CM1

Fjärde kvartalet 2023

 • Omsättningen ökade till 218,2 Mkr (195,8 Mkr)
 • EBITDA ökade till 37,1 Mkr (15,8 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 34,9 Mkr (11,9 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 16,0 % (6,1 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 27,5 Mkr (9,6 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,52 kr (0,18 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 38,3 Mkr (34,2 Mkr)

Helår 2023

 • Omsättningen ökade till 837,5 Mkr (797,1 Mkr)
 • EBITDA ökade till 118,5 Mkr (105,2 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 106,8 Mkr (87,0 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 12,8 % (10,9 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 84,0 Mkr (68,2 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 1,60 kr (1,30 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,2 Mkr (80,6 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 131 Mkr
 • Soliditet ökade till 62 % (58 %)
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 1,35 kr per aktie (1,00 kr)

 
Händelser efter periodens utgång

Det föreligger inga övriga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Upplysningar om bokslutskommunikén
Charlotte Eriksson, Verkställande direktör
E-post: charlotte.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)