Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

IR Nyheter | 24 apr 2024

Första kvartalet 2024

  • Omsättningen uppgick till 230,1 Mkr (233,2 Mkr)
  • EBITDA uppgick till 25,5 Mkr (28,9 Mkr)
  • Resultat före skatt uppgick till 23,0 Mkr (25,5 Mkr)
  • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 10,0 % (10,9 %)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 18,0 Mkr (20,0 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,34 kr (0,38 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,7 Mkr (18,5 Mkr)
  • Totalt likviditetsutrymmet uppgick till 143 Mkr

Händelser efter periodens utgång
Det föreligger inga övriga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Upplysningar om delårsrapporten
Charlotte Eriksson, Verkställande direktör

E-post: charlotte.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för offentliggörande den 24 april 2024 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

SOFTRONIC delårsrapport Q1