Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015

IR Nyheter | 12 aug 2015

ANDRA KVARTALET 2015

 • Omsättningen har ökat med 8,9 % till 161,5 Mkr (148,3 Mkr)
 • EBITDA ökade till 12,9 Mkr (9,9 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 11,3 Mkr (8,3 Mkr)
 • Resultatet har belastats av engångskostnader med 3,5 Mkr
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 7,0 % (5,6 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,8 Mkr (6,6 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,17 kr (0,13 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 Mkr (-12,7 Mkr)

JANUARI-JUNI 2015

 • Omsättningen ökade med 7,4 % till 305,6 Mkr (284,6 Mkr)
 • EBITDA ökade till 23,2 Mkr (16,9 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 20,2 Mkr (13,4 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 6,6 % (4,7 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 15,6 Mkr (10,5 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,30 kr (0,20 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 36 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 64 % (66 %)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER ANDRA KVARTALET

 • Softronic förvärvar EVRY ABs driftverksamhet för A-kassor
 • Softronic har lanserat medlemssystemet MRM
 • Softronics medlemssystem MRM har nu tagits i drift av Akademikernas A-kassa, AEA
 • Softronics medlemssystem har nu tagits i drift av Jusek
 • Softronic har fått uppdrag av Försäkringskassan att leverera och underhålla ett testlab
 • Softronic har slutit avtal med Fullmaktskollen att utveckla och förvalta fullmaktskollen.se

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har tecknat avtal med Riksgälden gällande IT-konsulttjänster
 • Softronic har tecknat strategiskt IT-partneravtal med Svenska Aktieboken
 • Softronic har tecknat ramavtal med Stockholms stad gällande IT-konsulttjänster inom ledning och styrning

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2015 kl. 08.00.

Softronic Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015