« Tillbaka till IR Nyheter

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016

ANDRA KVARTALET 2016

 • Omsättningen har ökat med 5,7 % till 170,7 Mkr (161,5 Mkr)
 • EBITDA ökade till 16,4 Mkr (12,9 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 14,3 Mkr (11,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 8,4 % (7,0 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 11,3 Mkr (8,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,21 kr (0,17 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,0 Mkr (8,5 Mkr)

JANUARI-JUNI 2016

 • Omsättningen ökade med 5,6 % till 322,6 Mkr (305,6 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 22,5 Mkr (23,2 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 18,3 Mkr (20,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 5,7 % (6,6 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,6 Mkr (15,6 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,28 kr (0,30 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 50 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 63 % (64 %)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER ANDRA KVARTALET

 • Softronic har färdigutvecklat Fullmaktskollen.se som nu tagits i drift
 • Softronic har miljöcertifierats enligt ISO 14001:2015

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har förvärvat Dokumentkompetens i Sverige AB

  
Upplysningar om delårsrapporten

Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 10 augusti 2016 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten