Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020

IR Nyheter | 17 jul 2020

Andra kvartalet 2020

 • Omsättningen ökade till 194,5 Mkr (191,6 Mkr)
 • EBITDA ökade till 32,3 Mkr (26,0 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 26,0 Mkr (19,8 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 13,4 % (10,3 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 20,5 Mkr (15,5 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,39 kr (0,29 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 42 Mkr (19,1 Mkr)

Första halvåret

 • Omsättningen uppgick till 375,1 Mkr (375,2 Mkr)
 • EBITDA ökade till 55,9 Mkr (49,4 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 43,2 Mkr (36,9 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 11,5 % (9,8 %)
  Periodens resultat efter skatt ökade till 33,9 Mkr (28,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,64 kr (0,55 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 33,8 Mkr (24,9 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 163 Mkr
 • Soliditeten ökade till 63 % (57 %)


Viktiga affärshändelser

Tidigare under året

 • Softronic har tecknat ramavtal med Statens Institutionsstyrelse (SIS)
 • Softronics styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om aktieutdelning
 • Softronic har blivit helhetsleverantör och IT-partner till FASAB6F

Efter periodens utgång

 • Softronic har fått förlängt förtroende från Skatteverket i utvecklingsprojektet TAIS

Upplysningar om delårsrapporten
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post: per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)