Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021

IR Nyheter | 16 jul 2021

Andra kvartalet 2021

 • Omsättningen uppgick till 194,6 Mkr (194,5 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 26,0 Mkr (32,3 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 20,3 Mkr (26,0 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 10,4 % (13,4 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,8 Mkr (20,5 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,30 kr (0,39 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,5 Mkr (42,1 Mkr)

Första halvåret 2021

 • Omsättningen ökade till 394,2 Mkr (375,1 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 51,4 Mkr (55,9 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 40,2 Mkr (43,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 10,2 % (11,5 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 31,5 Mkr (33,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,60 kr (0,64 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 41,9 Mkr (33,9 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 97 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 55 % (63 %)

Viktiga affärshändelser

Tidigare under året

 •     Softronic har slutit nytt ramavtal med Region Stockholm
 •     Softronic har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna
 •     Procon Digital har inlett ett samarbete med Softronic gällande Kommun-Kim

Händelser efter periodens utgång
Det föreligger inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Upplysningar om delårsrapporten
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post: per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på  www.softronic.se.

 

Hela rapporten (PDF)