Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022

IR Nyheter | 15 jul 2022

Viktiga affärshändelser

Under andra kvartalet

 • Softronic på första plats i Radars leverantörskvalitetsgranskning för 2022
 • Avtal har tecknats med Inera AB

Tidigare under året

 • Avtal har tecknats med Riksidrottsförbundet (RF)
 • Cloud-partnerskap har inletts med Hifab
 • Nytt ramavtal har tecknats med Skatteverket
 • Charlotte Eriksson har anställts som ny VD med tillträde 2 maj 2022

Andra kvartalet 2022

 • Omsättningen ökade till 206,3 Mkr (194,6 Mkr)
 • EBITDA ökade till 26,1 Mkr (26,0 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 21,4 Mkr (20,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 10,4 % (10,4 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 16,5 Mkr (15,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,31 kr (0,30 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,3 Mkr (24,5 Mkr)

Första halvåret 2022

 • Omsättningen ökade till 428,5 Mkr (394,2 Mkr)
 • EBITDA ökade till 61,2 Mkr (51,4 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 51,2 Mkr (40,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 11,9 % (10,2 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 39,7 Mkr (31,5 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,75 kr (0,60 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,7 Mkr (41,9 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 103 Mkr

Händelser efter periodens utgång
Det föreligger inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Upplysningar om delårsrapporten
Charlotte Eriksson, Verkställande direktör
E-post: charlotte.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)