Delårsrapport för perioden: 1 januari – 30 juni 2023

IR Nyheter | 17 jul 2023

Viktiga affärshändelser

Under andra kvartalet

 • Softronic är ledande på att skapa kundnöjdhet enligt Radars leverantörskvalitetsgranskning för 2023
 • Softronic har tecknat avtal med Sida kring effektiv ärendehantering

Tidigare under året

 • Softronic har etablerat verksamhet i Karlstad
 • Dotterbolaget Consultus och Region Skåne har tecknat ramavtal om förändringsledarskap
 • Softronic har fått förnyat förtroende som ramavtalsleverantör till Finansinspektionen
 • Partnerskap har ingåtts med VALEGA inom CM1

Efter periodens utgång

 • Softronic har ingått driftsavtal med AB SOLOM, Sollentuna kommuns vård- och omsorgsbolag
 • Softronic har tilldelats uppdrag av Skatteverket gällande agil systemutveckling

Andra kvartalet 2023

 • Omsättningen uppgick till 202,3 Mkr (206,3 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 20,4 Mkr (26,1 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 17,3 Mkr (21,4 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 8,6 % (10,4 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,5 Mkr (16,5 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,26 kr (0,31 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,4 Mkr (33,3 Mkr)

Första halvåret 2023

 • Omsättningen har ökat till 435,5 Mkr (428,5 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 49,3 Mkr (61,2 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 42,8 Mkr (51,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,8 % (11,9 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 33,5 Mkr (39,7 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,64 kr (0,75 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,9 Mkr (36,7 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 104 Mkr

Händelser efter periodens utgång
Det föreligger inga övriga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Upplysningar om delårsrapporten
Charlotte Eriksson, Verkställande direktör
E-post: charlotte.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för offentliggörande den 17 juli 2023 kl. 11.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)