« Tillbaka till IR Nyheter

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 september 2015

TREDJE KVARTALET 2015

 •       Omsättningen har ökat med 17,0 % till 131,6 Mkr (112,5 Mkr)
 •       EBITDA ökade till 10,9 Mkr (6,5 Mkr)
 •       Resultat före skatt ökade till 8,3 Mkr (5,0 Mkr)
 •       Vinstmarginalen före skatt ökade till 6,3 % (4,4 %)
 •       Periodens resultat efter skatt ökade till 6,8 Mkr (4,0 Mkr)
 •       Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,13 kr (0,08 kr)
 •       Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 6,1 Mkr (4,6 Mkr)

JANUARI-SEPTEMBER 2015

 •       Omsättningen ökade med 10,1 % till 437,2 Mkr (397,1 Mkr)
 •       EBITDA ökade till 34,2 Mkr (23,5 Mkr)
 •       Resultat före skatt ökade till 28,6 Mkr (18,4 Mkr)
 •       Vinstmarginalen före skatt ökade till 6,5 % (4,6 %)
 •       Periodens resultat efter skatt ökade till 22,4 Mkr (14,5 Mkr)
 •       Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,43 kr (0,28 kr)
 •       Totala likviditetsutrymmet uppgick till 41 Mkr
 •       Soliditeten uppgick till 69 % (70 %)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER TREDJE KVARTALET

 • Softronic har levererat e-handelslösning till Happy Homes baserad på Magento

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har förvärvat EVRY ABs driftverksamhet för A-kassor
 • Softronic har lanserat medlemssystemet MRM
 • Softronics medlemssystem MRM har nu tagits i drift av Akademikernas A-kassa, AEA
 • Softronics medlemssystem har nu tagits i drift av Jusek
 • Softronic har fått uppdrag av Försäkringskassan att leverera och underhålla ett testlab
 • Softronic har slutit avtal med Fullmaktskollen att utveckla och förvalta fullmaktskollen.se
 • Softronic har tecknat avtal med Riksgälden gällande IT-konsulttjänster
 • Softronic har tecknat strategiskt IT-partneravtal med Svenska Aktieboken
 • Softronic har tecknat ramavtal med Stockholms stad gällande IT-konsulttjänster inom ledning och styrning

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Softronic har förvärvat Dokumentkompetens AB
    

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post:
anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 kl. 08.00.

Hela rapporten