Delårsrapport för perioden: 1 januari – 30 september 2020

IR Nyheter | 19 okt 2020

Tredje kvartalet 2020

 • Omsättningen ökade till 160,1 Mkr (157,0 Mkr)
 • EBITDA ökade till 25,8 Mkr (20,2 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 19,4 Mkr (13,8 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 12,1 % (8,8 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 15,2 Mkr (10,5 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,29 kr (0,20 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 23,8 Mkr (10,1 Mkr)

Januari – september 2020

 • Omsättningen ökade till 535,2 Mkr (532,2 Mkr)
 • EBITDA ökade till 81,7 Mkr (69,6 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 62,6 Mkr (50,7 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 11,7 % (9,5 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 49,1 Mkr (39,4 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,93 kr (0,75 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 57,7 Mkr (35,0 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 182 Mkr
 • Soliditeten ökade till 68 % (61 %)

Viktiga affärshändelser

Under tredje kvartalet

 • Softronic har tecknat ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Den digitala medarbetaren Kommun-Kim har lanserats i fem västsvenska kommuner
 • Softronic har tecknat samarbetsavtal med AB Sjömat om leverans av affärssystem och kringliggande IT-lösningar
 • Softronic har tecknat avtal med Saltå Kvarn gällande affärssystemsimplementation, applikationsdrift och applikationsförvaltning
 • Softronic har fått förlängt förtroende från Skatteverket i utvecklingsprojektet (TAIS)

Tidigare under året

 • Softronic har tecknat ramavtal med Statens Institutionsstyrelse (SIS)
 • Softronics styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om aktieutdelning
 • Softronic har blivit helhetsleverantör och IT-partner till FASAB6F


Upplysningar om delårsrapporten

Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post:
per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

    
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 08.45 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på  www.softronic.se.

 

Hela Rapporten (PDF)