Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022

IR Nyheter | 20 okt 2022

Viktiga affärshändelser

Tidigare under året

 • Softronic på första plats i Radars leverantörskvalitetsgranskning för 2022
 • Avtal har tecknats med Inera AB
 • Avtal har tecknats med Riksidrottsförbundet (RF)
 • Cloud-partnerskap har inletts med Hifab
 • Nytt ramavtal har tecknats med Skatteverket
 • Charlotte Eriksson har anställts som ny VD med tillträde 2 maj 2022

Tredje kvartalet 2022

 • Omsättningen uppgick till 172,8 Mkr (182,2 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 28,2 Mkr (29,1 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 23,9 Mkr (23,1 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 13,8 % (12,7 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 18,9 Mkr (18,3 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,36 kr (0,35 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,7 Mkr (20,8 Mkr)

Januari-september 2022

 • Omsättningen ökade till 601,3 Mkr (576,4 Mkr)
 • EBITDA ökade till 89,4 Mkr (80,5 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 75,1 Mkr (63,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 12,5 % (11,0 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 58,6 Mkr (49,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 1,11 kr (0,95 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,4 Mkr (62,7 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 109 Mkr
 • Soliditet uppgick till 60 % (61 %)

Händelser efter periodens utgång
Det föreligger inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Upplysningar om delårsrapporten
Charlotte Eriksson, Verkställande direktör
E-post: charlotte.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på  www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)