Delårsrapport för perioden: 1 januari – 30 september 2023

IR Nyheter | 18 okt 2023

Viktiga affärshändelser

Under tredje kvartalet

 • Softronic har ingått driftsavtal med AB SOLOM, Sollentuna kommuns vård- och omsorgsbolag
 • Softronic har tilldelats uppdrag av Skatteverket gällande agil systemutveckling

Tidigare under året

 • Softronic är ledande på att skapa kundnöjdhet enligt Radars leverantörskvalitetsgranskning för 2023
 • Softronic har tecknat avtal med Sida kring effektiv ärendehantering
 • Softronic har etablerat verksamhet i Karlstad
 • Dotterbolaget Consultus och Region Skåne har tecknat ramavtal om förändringsledarskap
 • Softronic har fått förnyat förtroende som ramavtalsleverantör till Finansinspektionen
 • Partnerskap har ingåtts med VALEGA inom CM1
   

Tredje kvartalet 2023

 • Omsättningen ökade till 183,8 Mkr (172,8 Mkr)
 • EBITDA ökade till 32,1 Mkr (28,2 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 29,1 Mkr (23,9 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 15,8 % (13,8 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 23,0 Mkr (18,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,44 kr (0,36 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,0 Mkr (9,7 Mkr)

Januari-september 2023

 • Omsättningen har ökat till 619,3 Mkr (601,3 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 81,4 Mkr (89,4 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 71,9 Mkr (75,1 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 11,6 % (12,5 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 56,5 Mkr (58,6 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,07 kr (1,11 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 Mkr (46,4 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 96 Mkr

 

Händelser efter periodens utgång
Det föreligger inga övriga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Upplysningar om delårsrapporten
Charlotte Eriksson, Verkställande direktör
E-post: charlotte.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192
 
 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för offentliggörande den 18 oktober 2023 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)