« Tillbaka till IR Nyheter

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 31 mars 2015

FÖRSTA KVARTALET 2015

 • Omsättningen har ökat med 5,8 % till 144,2 Mkr (136,4 Mkr)
 • EBITDA ökade till 10,4 Mkr (7,0 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 8,9 Mkr (5,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 6,2 % (3,8 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,7 Mkr (4,0 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,13 kr (0,08 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 Mkr (16,6 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 61 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 71 % (68 %)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Softronic har tecknat avtal med Riksgälden gällande IT-konsulttjänster
 • Softronic har tecknat strategiskt IT partneravtal med Svenska Aktieboken
 • Softronic har tecknat ramavtal med Stockholms stad gällande IT-konsulttjänster inom ledning och styrning

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Softronic har lanserat medlems-systemet MRM
 • Softronics medlemssystem MRM har nu tagits i drift av Akademikernas A-kassa, AEA
 • Softronics medlemssystem har nu  tagits i drift av Jusek
 • Softronic har fått uppdrag av Försäkringskassan att leverera och underhålla ett testlab
 • Softronic har slutit avtal med Fullmaktskollen om att utveckla och förvalta fullmaktskollen.se

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post:
anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2015 kl. 08.00.

Hela rapporten