« Tillbaka till IR Nyheter

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 31 mars 2016

FÖRSTA KVARTALET 2016

  •      Omsättningen har ökat med 5,3 % till 151,9 Mkr (144,2 Mkr)
  •      EBITDA uppgick till 6,1 Mkr (10,4 Mkr)
  •      Resultat före skatt uppgick till 4,0 Mkr (8,9 Mkr)
  •      Vinstmarginalen före skatt uppgick till 2,6 % (6,2 %)
  •      Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,3 Mkr (6,7 Mkr)
  •      Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,06 kr (0,13 kr)
  •      Kassaflödet från den löpande verksam-heten uppgick till -12,9 Mkr (-7,5 Mkr)
  •      Totala likviditetsutrymmet uppgick till 65 Mkr
  •      Soliditeten uppgick till 68 % (71 %)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Softronic har förvärvat Dokument-kompetens i Sverige AB

   
Upplysningar om delårsrapporten

Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

   
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2016 kl. 08.00.

Hela rapporten