DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 31 mars 2019

IR Nyheter | 8 maj 2019

Första kvartalet 2019

 • Omsättningen uppgick till 183,6 Mkr (187,3 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 23,4 Mkr (20,1 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 17,1 Mkr (18,0 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,3 % (9,6 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,4 Mkr (14,0 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 kr (0,27 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 Mkr (30,5 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 137 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 60 % (68 %)

Viktiga affärshändelser

Under första kvartalet

 • Softronic har tecknat ramavtal med läkemedels- verket gällande utveckling och förvaltning av webb-platser 

Efter periodens utgång

 • Softronic och Kommunalarbetarnas arbetslöshets- kassa har ingått IT-partnerskap

Upplysningar om delårsrapporten
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post: per.adolfsson@softronic.se

Telefon: 08-51 90 90 00


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på  www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)