Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

IR Nyheter | 9 apr 2020

Första kvartalet 2020

 • Omsättningen uppgick till 180,6 Mkr (183,6 Mkr)
 • EBITDA ökade till 23,6 Mkr (23,4 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 17,2 Mkr (17,1 Mk)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 9,5 % (9,3 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,4 Mkr (13,4 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 kr (0,25 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 Mkr (5,8 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 127 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 65 % (60 %)

Viktiga affärshändelser

Under första kvartalet

 • Softronic har blivit helhetsleverantör och IT-partner till FASAB6F

Efter periodens utgång

 • Softronic har tecknat ramavtal med Statens Institutionsstyrelse (SIS)
 • Softronics styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om aktieutdelning

    
Upplysningar om delårsrapporten

Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post:
per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på  www.softronic.se.

Hela Rapporten (PDF)