Delårsrapport för perioden: 1 januari – 31 mars 2021

IR Nyheter | 22 apr 2021

Viktiga affärshändelser

Under första kvartalet

 • Softronic har slutit nytt ramavtal med Region Stockholm
 • Softronic har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna
 • Procon Digital har inlett ett samarbete med Softronic gällande Kommun-Kim

Första kvartalet 2021

 • Omsättningen ökade till 199,6 Mkr (180,6 Mkr)
 • EBITDA ökade till 25,4 Mkr (23,6 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 19,9 Mkr (17,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,0 % (9,5 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 15,7 Mkr (13,4 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,30 kr (0,25 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 17,4 Mkr (-8,2 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 235 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 67 % (65 %)

 
Händelser efter periodens utgång
Det föreligger inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

 

Upplysningar om delårsrapporten
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post: per.adolfsson@softronic.se<br /> Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

 

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

 

Hela Rapporten (PDF)