Delårsrapport för perioden: 1 januari – 31 mars 2022

IR Nyheter | 21 apr 2022

Viktiga affärshändelser

Under första kvartalet

 • Avtal har tecknats med Riksidrottsförbundet (RF)
 • Cloud-partnerskap har inletts med Hifab
 • Nytt ramavtal har tecknats med Skatteverket
 • Charlotte Eriksson har anställts som ny VD med tillträde 2 maj 2022

Utdelningsförlag

 • Styrelsen föreslår en utdelning med 1,35 Kr per aktie (1,25 jämte 1,75 kr extra, totalt 3,00 kr)

Första kvartalet 2022

 • Omsättningen ökade till 222,2 Mkr (199,6 Mkr)
 • EBITDA ökade till 35,1 Mkr (25,4 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 29,8 Mkr (19,9 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 13,4 % (10,0 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 23,2 Mkr  (15,7 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,44 kr (0,30 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  3,4 Mkr (17,4 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 151 Mkr

Händelser efter periodens utgång
Det föreligger inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Upplysningar om delårsrapporten
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post: per.adolfsson@softronic.se

Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapporten (PDF)