Delårsrapport för perioden: 1 januari – 31 mars 2023

IR Nyheter | 24 apr 2023

Viktiga affärshändelser

Under första kvartalet

 • Dotterbolaget Consultus och Region Skåne har tecknat ramavtal om förändringsledarskap

 • Softronic har fått förnyat förtroende som ramavtalsleverantör till Finansinspektionen

 • Partnerskap har ingåtts med VALEGA inom CM1

Efter periodens utgång

 • Softronic har etablerat verksamhet i Karlstad

Första kvartalet 2023

 • Omsättningen uppgick till 233,2 Mkr (222,2 Mkr)

 • EBITDA uppgick till 28,9 Mkr (35,1 Mkr)

 • Resultat före skatt uppgick till 25,5 Mkr (29,8 Mkr)

 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 10,9 % (13,4 %)

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 20,0 Mkr (23,2 Mkr)

 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 kr (0,44 kr)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till   18,5 Mkr (3,4 Mkr)

 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 155 Mkr
   

Händelser efter periodens utgång
Det föreligger inga övriga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Upplysningar om delårsrapporten
Charlotte Eriksson, Verkställande direktör
E-post:
charlotte.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

  
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för offentliggörande den 24 april 2023 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Hela rapportern (PDF)