« Tillbaka till IR Nyheter

FÖRSTA KVARTALET 2012

 • Omsättningen uppgick till 131,0 Mkr (138,7 Mkr)
 • Omsättningen per anställd ökade till     296 Tkr (288 Tkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 10,7 Mkr (12,8 Mkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksam-heten uppgick till 33,6 Mkr (0,0 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till   8,2 % (9,2 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,1 Mkr (10,1 Mkr) 
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,15 kr      (0,19 kr) 
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till    84 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 71 % (71 %)

VIKTIGA  AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Softronic har tecknat avtal med Inera om förvaltning av 1177 Sjukvårdsrådgivningen
 • Softronic har tecknat ramavtal med SAS kring IT-konsulttjänster
 • Softronic har levererat iPad appen Bookie till UC AB

Softronic
Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder.

Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar – från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift.

Företaget grundades 1984 och har idag cirka 450 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Estland och Danmark. Softronic är noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap.

ÖVRIGT

Rapporter 2012
Årsstämma 2012, 3 maj
Delårsrapport (april-juni), 15 augusti
Delårsrapport (juli-sept), 25 oktober

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012 kl. 08.00.


Release