Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data.

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätten att neka direkt marknadsföring

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter inte används för ändamål som rör direkt marknadsföring.

Rätten att neka automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestation-er, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller för-flyttningar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det finns för Softronic skyldigheter att ändå ha kvar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från olika lagar. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Mer om dina rättigheter kan du läsa på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/