Kommuniké från årsstämma i Softronic AB (publ)

IR Nyheter | 8 maj 2014

Onsdag den 7 maj 2014 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Stig Martin, Mats Runsten, Petter Stillström (ordförande) och Anders Nilsson. Jeanna Rutherhill nyvaldes som styrelseledamot.

Revisor
Ernst & Young omvaldes till revisionsbolag och Thomas Forslund valdes som huvudansvarig revisor.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 170 000 kr utgår till ordföranden och 90 000 kr vardera till fyra ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget, vilket ger ett totalt arvode om 530 000 kr.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag om utdelning till aktieägarna om 45 öre per aktie, totalt 23 684 761 kronor och att avstämningsdag är den 12 maj 2014. Utbetalning beräknas ske från Euroclear den 15 maj 2014.

Valberedning
Baserat på ägandet i slutet av augusti månad 2014, utser de fyra största aktieägarna i bolaget en valberedning bestående fyra representanter. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts.

Bemyndigande, nyemission
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

Konstituerande styrelsesammanträde i Softronic AB
Styrelsen beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och gav därför VD i uppdrag att, när passande tillfällen uppstår, hantera förvärv och överlåtelser av aktier i enlighet med stämmans bemyndigande.

För mer information kontakta:
Anders Bergman, Ekonomichef Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har knappt 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)