Kommuniké från årsstämma i Softronic AB (publ)

IR Nyheter | 6 maj 2021

Den 6 maj 2021 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Till ledamöter i styrelsen omvaldes Stig Martin, Petter Stillström och Susanna Marcus, Victoria Bohlin samt nyvaldes Johan Bergh och Cristina Petrescu. Petter Stillström omvaldes till styrelseordförande. Britten Wennman avböjde omval.

Revisor
PwC omvaldes till revisionsbolag.

Ersättning till styrelsen och ledning
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 300 000 kr utgår till ordföranden och 150 000 kr vardera till fem ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget, vilket ger ett totalt arvode om 1 050 000 kr.

Utdelning
Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 1,25 kronor per aktie jämte 1,75 kr extra utdelning, totalt 3,00 kr per aktie (totalt 157,9 Mkr) i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 10 maj 2021 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 14 maj 2021.

Ersättningsrapport och bolagsordning
Styrelsens ersättningsrapport liksom styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen godkändes. Den nya bolagsordningen innehåller en paragraf som tillåter styrelsen att besluta om att aktieägare ska kunna poströsta enligt 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande, nyemission
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

 Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

KONTAKTPERSONER

Anders Bergman CFO, Softronic AB (Publ)
anders.bergman@softronic.se 
Tel: +08-509 09 000

Om Softronic
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog.
www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)