Kommuniké från årsstämma i Softronic AB (publ)

IR Nyheter | 12 maj 2022

Den 11 maj 2022 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Till ledamöter i styrelsen omvaldes Petter Stillström och Susanna Marcus, Victoria Bohlin, Johan Bergh och Cristina Petrescu. Petter Stillström omvaldes till styrelseordförande. Stig Martín avböjde omval.

Revisor
PwC omvaldes till revisionsbolag.

Ersättning till styrelsen och ledning
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 300 000 kr utgår till ordföranden och 150 000 kr vardera till fyra ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget, vilket ger ett totalt arvode om 900 000 kr.

Utdelning
Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 1,35 kronor per i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 13 maj 2022 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 18 maj 2022. 

Ersättningsrapport
Styrelsens ersättningsrapport godkändes.

Bemyndigande, nyemission
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

KONTAKTPERSONER
Anders Bergman CFO, Softronic AB (Publ)
anders.bergman@softronic.se
Tel: +08-509 09 000

Om Softronic
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)