Kommuniké från årsstämma i Softronic AB (publ)

IR Nyheter | 25 apr 2024

Den 24 april 2024 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Till ledamöter i styrelsen omvaldes Petter Stillström, Victoria Bohlin och Andreas Eriksson. Per Adolfsson, Eola Änggård Runsten och Johan Strid nyvaldes. Per Adolfsson nyvaldes till styrelseordförande.

Revisor
PwC omvaldes till revisionsbolag och Henrik Boman utsågs av PwC till huvudansvarig revisor.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 400 000 kr utgår till ordföranden och 200 000 kr vardera till fem ordinarie ledamöter, vilket ger ett totalt arvode om 1 400 000 kr.

Utdelning
Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 1,35 kronor per i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 26 april 2024 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 2 maj 2024. 

Ersättningsrapport
Styrelsens ersättningsrapport godkändes.

Bemyndigande, nyemission
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

KONTAKTPERSONER
Anders Bergman CFO, Softronic AB (Publ)
anders.bergman@softronic.se
Tel: +08-509 09 000

Om Softronic
Goodtech – ledande teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Karlstad, Visby och Arjeplog. www.softronic.se

Pressmeddelande årstämma 2024