Kommuniké från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Softronic AB (publ)

IR Nyheter | 13 maj 2020

Onsdag den 13 maj 2020 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Stig Martin, Petter Stillström och Susanna Marcus, Victoria Bohlin och Britten Wennman. Petter Stillström nyvaldes till styrelseordförande. Anders Eriksson avböjde omval.

Revisor
PwC omvaldes till revisionsbolag.

Ersättning till styrelsen och ledning
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 220 000 kr utgår till ordföranden och 110 000 kr vardera till fyra ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget, vilket ger ett totalt arvode om 660 000 kr.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Utdelning
Softronic:s styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 kr per aktie. Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för finansiell påverkan på Softronic:s verksamhet.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag att ingen utdelning till lämnas.

Valberedning
De fyra största aktieägarna vid utgången av augusti 2020 utser var sin representant, jämte styrelseordföranden, om denne inte redan är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts.

Bemyndigande, nyemission
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.                     

Konstituerande styrelsesammanträde i Softronic AB 2020-05-13
Styrelsen beslutade att inte utnyttja bolagsstämmans bemyndigande.

För mer information kontakta:

Anders Bergman, CFO Softronic,telefon 08-51 90 90 00

  

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 440 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Denna information är sådan information som Softronic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom Per Adolfssons försorg, för offentliggörande den 13 april 2020 kl. 19.00 CET.

Pressmeddelande (PDF)