Kommuniké från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Softronic AB (publ)

IR Nyheter | 4 maj 2018

Torsdag den 3 maj 2018 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Stig Martin, Petter Stillström (ordförande), Jeanna Rutherhill, Anders Nilsson och Susanna Marcus.

Revisor
PwC omvaldes till revisionsbolag.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 180 000 kr utgår till ordföranden och 95 000 kr vardera till fyra ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget, vilket ger ett totalt arvode om 560 000 kr.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag om utdelning till aktieägarna om 75 öre per aktie, totalt 39 474 602 kronor och att avstämningsdag är den 7 maj 2018. Utbetalning beräknas ske från Euroclear den 11 maj 2018.

Valberedning
De fyra största aktieägarna vid utgången av augusti 2018 utser var sin representant. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts. Ordförande i styrelsen kan vara ordförande i valberedningen, vilket är ett avsteg från Kodens regler.

Bemyndigande, nyemission
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

Konstituerande styrelsesammanträde i Softronic AB 2018-05-03
Styrelsen beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och gav därför VD i uppdrag att, när passande tillfällen uppstår, hantera förvärv och överlåtelser av aktier i enlighet med stämmans bemyndigande.

För mer information kontakta:

Anders Bergman, CFO Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 460 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)