Framgångsfaktorer för en välfungerande Servicedesk: Vad du behöver veta

Blogg | Publiceringsdatum: 15 mar 2024

Företag och organisationer strävar efter att lösa olika problem och utmaningar genom en Servicedeskfunktion. I resan mot en välfungerande Servicedesk med nöjda användare identifierar många ett antal problemställningar vilka behöver åtgärdas.

Här listar vi de vanligaste problemställningarna som du behöver veta och ha i åtanke när du ska få en effektiv servicedeskfunktion.

Kvinna vid dator

Problemställningar och hur de kan åtgärdas:

 

Lång svarstid:

Om användare upplever långa väntetider innan de får svar eller support kan det leda till frustration och missnöje.

  • Säkerställ ett snabbt och strukturerat sätt att hantera och lösa incidenter vilket är avgörande för att minska nedtid och påverkan på företagets verksamhet. Prioritering och hantering av incidenter sker genom att identifiera och adressera de mest kritiska och brådskande problemen i enlighet med era prioriteringar.

Otydliga processer för ärendehantering:

Om ärendehanteringsprocesserna inte är tydliga och användarna inte förstår hur man öppnar eller följer upp ärenden kan det leda till frustration.

  • Säkerställ en användarvänlig och effektiv process för att hantera och lösa IT-relaterade problem och incidenter för att minimera avbrott i verksamheten.

Oklara kommunikationsprocesser:

Om kommunikationen från Servicedesk är otydlig eller ineffektiv kan det skapa missförstånd och frustration bland användarna.

  • Säkerställ en centraliserad plats för kommunikation och rapportering om IT-relaterade problem och lösningar för att öka transparensen och förståelsen för användare och intressenter.

Otillräcklig eskalering av ärenden:

Om ärenden inte eskaleras korrekt eller om de inte ges tillräcklig prioritet baserat på deras allvarlighetsgrad kan användarna bli missnöjda.

Olösta ärenden:

Om ärenden inte löses på ett tillfredsställande sätt eller om de återkommer regelbundet kan det skapa missnöje och förlust av användartillit.

  • Säkerställ att Servicedesk är ansvarig för att hantera incidenter och eskalera till mer specialiserade nivåer av support om det behövs. Det säkerställer att även komplexa problem får rätt uppmärksamhet. Vidare behöver incidentrapportering och proaktiv analys av incidenter utföras för att identifiera mönster och trender, vilket kan användas för att förbättra övergripande system och processer.

Sämre prestanda vid stora belastningar:

Om Servicedesk inte kan hantera stora mängder supportförfrågningar under perioder av hög belastning kan det påverka servicenivån och skapa missnöje.

  • Säkerställ att er verksamhet effektivt hanterar sina IT-resurser och tilldelar dem baserat på användarnas behov och prioriterade arbetsuppgifter. Genom centraliserade support och resurshantering hjälper Servicedesk till att optimera användningen av IT-resurser. Den kan prioritera och tilldela resurser baserat på användarnas behov och akuta situationer.

Bristande teknisk kompetens:

Om Servicedesk inte har tillräcklig teknisk kompetens för att lösa användarnas problem kan det skapa frustration och osäkerhet bland användarna

Otillräcklig kunskapsbas:

En bristande kunskapsbas med information och lösningar kan leda till att användare inte hittar svar på sina frågor själva, vilket kan orsaka irritation.

Brist på användarutbildning:

Om användarna inte har tillräcklig utbildning eller information om hur man använder IT-resurserna kan det öka antalet supportförfrågningar och skapa missnöje.

  • Säkerställ att Servicedesk bygger och underhåller kunskapsdatabaser som innehåller lösningar på vanliga problem. Dessutom tillhandahålla utbildning och riktlinjer för användare för att minska upprepade supportförfrågningar. Att erbjuda användarna effektiv utbildning och tillgång till en kunskapsbas bidrar till att minska supportförfrågningar och ökar användarnas självständighet. Vidare har Servicedesk en viktig roll i att stödja och underlätta implementeringen av IT-förändringar genom att hantera användarfrågor och problem i samband med förändringarna.

Bristande säkerhetsåtgärder:

Om användarna upplever att deras säkerhetsbekymmer inte tas på allvar eller om det finns brister i Servicedesks förmåga att hantera säkerhetsincidenter kan det leda till missnöje.

  • Säkerställ att hantering och rapportering av IT-säkerhetsincidenter är en högprioriterad arbetsuppgift för att bibehålla en trygg och säker IT-miljö.

Summering

Sammantaget kan de beskrivna problemen leda till låg användarnöjdhet och ökade supportkostnader.
Att upprätthålla hög användartillfredsställelse är avgörande. Företag vill säkerställa att deras användare får snabb och kompetent support för att hålla dem produktiva och nöjda. Genom att erbjuda en strukturerad och effektiv supportprocess kan företag minska supportkostnaderna genom att optimera resursanvändningen och minska onödiga supportförfrågningar.

Sammanfattningsvis – en välfungerande Servicedesk är en centraliserad enhet som syftar till att lösa och förebygga IT-relaterade problem och utmaningar, samtidigt som den säkerställer en positiv användarupplevelse och effektiv IT-drift inom organisationen.

 

Kontakt vid eventuella frågor

Belgin Aksak