Digital tillgänglighet – Goodtech för en inkluderande värld

Blogg | Publiceringsdatum: 14 jun 2024

Digital tillgänglighet handlar om att göra teknik och digitala plattformar användarvänliga för alla, oavsett funktionsförmåga. Genom att designa och bygga tillgänglighetsanpassade produkter och tjänster tar vi ett steg mot ett mer inkluderande och jämlikt samhälle där alla kan delta på lika villkor.

Det särskilt viktigt att ha koll på tillgänglighet med tanke på den kommande lagändringen som träder i kraft under 2025. Lagen stärker kraven på tillgänglighet för digitala produkter och tjänster – en positiv sak som bidrar till att förbättra livet för många människor. Men har du koll på om din verksamhet omfattas av den nya lagändringen och i så fall hur ni lever upp till dessa krav? Nu är det hög tid att sätta sig in i det.

Varför är tillgänglighet viktigt?

Idag är internet en stor del av vardagen för de flesta – saker som att kunna handla mat, sköta ekonomin eller söka jobb online är för många en självklarhet. Men tänk på detta: ungefär 20% av världens befolkning möter svårigheter vid användning av digitala produkter på grund av olika former av funktionsvariationer så som nedsatt syn, hörsel eller begränsad rörlighet. Dessutom är ca 20% av befolkningen neurodivergenta, inklusive de med dyslexi, ADHD och autism vilket också kan försvåra utförandet av den här typen av uppgifter. Sedan finns det även temporära eller kontextuella funktionshinder som gör att det tillfälligt kan bli svårt att hantera digitala produkter. Det kan handla om att t.ex. ha en bruten arm eller försöka se på en video i en bullrig miljö utan text. Det kan också handla om att läsa text på en skärm i direkt solljus. En tillgänglighetsanpassad digital produkt är livsnödvändigt för en del människor, men bra för alla då det bidrar till god användarupplevelse oavsett om det är permanent, tillfälligt eller kontextuellt.

Med detta i åtanke är det alltså inte så gynnsamt ur en affärsmässig synpunkt att ignorera tillgänglighetsfrågor då man riskerar att exkludera potentiella kunder och därmed tappa intäkter – en tjänst som är enkel att använda och användarvänlig för en bred målgrupp utgör en konkurrensfördel.

Kort sagt är digital tillgänglighet viktigt av flera anledningar: rent etiskt handlar det om att skapa en rättvisare värld där alla ska kunna delta på lika villkor. Affärsmässigt är det också fördelaktigt att erbjuda en bra användarupplevelse för en så bred målgrupp som möjligt. Men det finns även andra faktorer att ta i beaktning: en betydande sådan är det tidigare nämnda tillgänglighetsdirektivet som träder i kraft 2025.

En matris som visar olika kluster av permanenta, tillfälliga och situationsberoende funktionsnedsättningar.
Illustrationen är inspirerad av Elisabeth Aguileras illustration för Arbetsförmedlingens Tillgänglighetslista.

 

Vad innebär den kommande lagändringen?

För myndigheter och samhällsviktiga tjänster är tillgänglighet på webben redan ett lagkrav (DOS-lagen), men nu utökas detta även till kommersiella produkter och tjänster. Den nya lagen heter Lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet och träder i kraft 28e juni 2025. På Riksdagens webbplats  står följande om den nya lagstiftningen: ”Denna lag innehåller bestämmelser om krav på vissa produkter och tjänster i fråga om deras tillgänglighet. Lagen syftar till att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens och att främja personers jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet.”

Följande tjänster omfattas:

 • E-handelstjänster (i princip alla digitala tjänster som säljer något på distans till konsumenter)
 • Banktjänster för konsumenter (t.ex. internetbank och informationsmaterial)
 • Vissa resetjänster som rör persontransporter (t.ex. webbplatser, appar och elektroniska biljetter)
 • Elektroniska kommunikationstjänster (t.ex. e-post, chatt, sms, telefonsamtal, uppkoppling och abonnemang)
 • E-böcker
 • Medietjänster som rör ljud och bild (t.ex. tv, radio, film, musik, video och datorspel)

Följande produkter omfattas:

 • Datorer och operativsystem (t.ex. persondatorer, smarttelefoner och surfplattor)
 • Självbetjäningsautomater (t.ex. biljettautomater)
 • Läsplattor
 • Kortläsare och terminaler, (t.ex. för betalning eller kontantuttag)
 • Utrustning som används för att komma åt kommunikationstjänster (router, modem, smartphones)
 • Utrustning som används för att komma åt medietjänster (t.ex. digitalboxar och smart-TV)

Hur uppnår vi tillgänglighetsanpassade digitala tjänster?

En viktig del av att skapa tillgängliga produkter är att följa internationella riktlinjer och standarder för tillgänglighet, som Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Detta inkluderar t.ex. att säkerställa tillräcklig kontrast på färger för läsbarhet, användning av alternativ text för bilder för skärmläsare, och tillhandahålla möjligheter till tangentbordsnavigering. WCAG utgår från fyra övergripande principer som beskriver att en tillgänglig webbplats ska vara:

 • Möjlig att uppfatta – All information ska vara enkel att förstå och bör finnas tillgänglig i olika format, till exempel textalternativ till video eller uppläsningsmöjligheter till text.
 • Hanterbar – Alla ska kunna hantera och ta del av informationen som finns på webbplatsen – det bör till exempel gå att navigera på webbplatsen med enbart tangentbord.
 • Begriplig – Sidans innehåll ska vara läsbart, förståeligt och funktionaliteten förutsägbar. Det innebär exempelvis att navigeringen ska vara konsekvent och att användaren ska få hjälp att undvika och rätta till misstag.
 • Robust – En webbplats ska vara kompatibel med olika typer av användarprogram, webbläsare och hjälpmedel.

Det finns flertalet riktlinjer kopplade till dessa fyra principer och hur väl dessa uppfylls avgör vilken nivå av WCAG som uppnås. Det finns tre nivåer: A, AA och AAA. Det är viktigt att känna till och ha dessa riktlinjer i åtanke från början, både gällande design och utveckling, för att minska risken att behöva göra omfattande förändringar i ett senare skede.

Vad händer om man inte uppfyller kraven?

När tillgänglighetsdirektivet trätt i kraft finns juridiska konsekvenser för de verksamheter som tillhandahåller produkter på marknaden som inte lever upp till kraven. För dessa kan det utgå sanktionsavgifter vilka ligger på belopp mellan tio tusen kronor och tio miljoner kronor. Om det finns flera brister kan det bli flera sanktionsavgifter. Beroende på vad det är för typ av brister kan åtgärderna vara tidskrävande, därför är det viktigt att komma igång så snart som möjligt. Det finns dock vissa undantag för kraven på tillgänglighet, t.ex. för små organisationer som är färre än 10 anställda. Du kan läsa mer om undantagsfallen på digin.nu.

Hur kan vi hjälpa till?

Softronic har en ambition att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech.

Omfattas ni av lagkraven gällande digital tillgänglighet eller önskar att påbörja arbetet med inkludering på webben? Vi erbjuder olika alternativ anpassade efter era verksamhetsbehov. Läs mer om vårt erbjudande om tillgänglighetsgranskning!

Blogginlägg skrivet av UX-teamet: ux@softronic.se.

Länkar för mer information: